Privacy Policy

Introduction

Altaterra Kft. respects and protects your privacy. Altaterra, is responsible for collecting, storing and processing of your data. We use your information to improve our products and gather information that could help us improve our websites. Some information we ask you for directly, but other information is collected automatically. The personal data you provide to Altaterra Kft. will be stored on a server in Europe and will be processed in compliance with local legislation.

The purpose of personal data processing

The personal data you provide to Altaterra Kft. and data collected on our digital platforms will be used for the purpose of enhancing consumer insight and driving relevant communication and offers across all touch points you may have with our company. Data may also be used for product development.

Who has access to your personal data?

Only trusted employees of Altaterra Kft. (or our data processors) are granted access to your personal data for the purpose of processing your data in conformance with the aforementioned purposes. Altaterra Kft. will not disclose your personal information, including your email address, to any third party. Furthermore, Altaterra Kft. does not give other companies access to your registered information.
The personal data submitted by you or collected by Altaterra Kft. may be shared with any third party, court, government body, regulator, law enforcement office or any other applicable authority, if mandated due to legal or regulatory requirements.

Communication

Altaterra Kft. will send you marketing and service messages and offers via e-mail, SMS or other relevant channel via the contact details provided by you.

Deletion of your personal data and consent withdrawal
If you no longer wish to receive this kind of communication, you can unsubscribe at any time by using the link in the e-mail or follow instructions in SMS.

You are, at any time, entitled to request a description of what data Altaterra Kft. stores on you, if you send your request to marketingsupport@altaterra.eu.
Your data will also be deleted if it has not been used in a period of 6 months, if your profile has been inactive or if the data cannot be used for the purpose you accepted when providing us your data.

Amendments to this Privacy Statement and Consent to Use of Data

Altaterra Kft. may, at its discretion, revise and update this Privacy Statement and Consent to Use of Data from time to time. Revised versions will be posted on the internet. Altaterra Kft. therefore advises you to read our Privacy Policy regularly.

Contact details

If you have any questions regarding this Privacy Policy, please contact Altaterra at email: marketingsupport@altaterra.eu

This Privacy Policy was last updated on February 2020

Úvod

Společnost Altaterra Kft. respektuje a chrání vaše soukromí. Společnost Altaterra odpovídá za shromažďování, ukládání a zpracovávání vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme k vylepšení našich produktů a shromažďování informací, které by nám pomohly vylepšit naše webové stránky. O některé informace vás požádáme přímo, ale ostatní informace se shromažďují automaticky. Osobní údaje, které společnosti Altaterra Kft. poskytnete, budou uloženy na serveru v Evropě a budou zpracovávány v souladu s místními právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Altaterra Kft., a údaje shromážděné na našich digitálních platformách budou využívány s cílem zvýšit porozumění spotřebitelům a vést příslušnou komunikaci a nabídky s ohledem na všechny styčné body, které s naší společností máte. Údaje mohou být také použity pro vývoj produktů.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Pouze důvěryhodní zaměstnanci společnosti Altaterra Kft. (nebo naši zpracovatelé osobních údajů) mají přístup k vašim osobním údajům pro jejich zpracování v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Altaterra Kft. nezveřejní vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy, žádné třetí straně. Společnost Altaterra Kft. dále neposkytuje jiným společnostem přístup k registrovaným informacím.

Osobní údaje, které jste poskytli nebo které společnost Altaterra Kft. shromáždila, mohou být sdíleny s jakoukoli třetí stranou, soudem, státním orgánem, regulátorem, soudním orgánem nebo jakýmkoli jiným příslušným orgánem, pokud tak stanoví právní nebo regulační předpisy.

Komunikace

Společnost Altaterra Kft. vám bude zasílat marketingové a servisní zprávy a nabídky prostřednictvím e-mailu, SMS nebo jiného relevantního kanálu s použitím vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Vymazání vašich osobních údajů a odvolání souhlasu

Pokud si již nepřejete tento druh komunikace přijímat, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu v e-mailu nebo podle pokynů v SMS.

Jste kdykoli oprávněni požádat o upřesnění údajů, které má o vás společnost Altaterra Kft. uloženy, a to zasláním žádosti na marketingsupport@altaterra.eu.

Vaše údaje budou také smazány, pokud nebudou použity v období 6 měsíců, pokud je váš profil neaktivní, nebo pokud údaje nemohou být použity pro účel, který jste při poskytnutí vašich údajů akceptovali.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasu s používáním osobních údajů

Společnost Altaterra Kft. může podle svého uvážení revidovat a aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s používáním osobních údajů. Revidované verze budou zveřejněny na internetu. Altaterra Kft. proto doporučuje, abyste naše zásady ochrany osobních údajů četli pravidelně.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte společnost Altaterra na e-mailové adrese: marketingsupport@altaterra.eu

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány

Einleitung

Altaterra Kft. respektiert und schützt Ihr Recht auf Privatsphäre im Netz. Altaterra ist eine Einheit, die für die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten bei Besuch von Webseiten verantwortlich ist. Die erhobenen Daten nutzen wir zur Verbesserung unserer Produkte und Internetseite. Die einen Informationen erheben wir direkt von Ihnen, die anderen werden dagegen automatisch gespeichert. Die personenbezogenen Daten, die der Gesellschaft Altaterra Kft. zur Verfügung gestellt werden, werden auf dem Server in Europa aufbewahrt und nach lokalem Recht verarbeitet.

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Die der Gesellschaft Altaterra Kft. zur Verfügung gestellten Daten sowie die durch unsere Webseiten erhobenen Daten nutzen wir zur Anpassung unserer Internetseite an die Bedürfnisse von Kunden, zur Verbesserung der Kommunikation und zur Abwechslung unseres Angebots auf allen Kontaktkanälen mit unserer Firma. Darüber hinaus können die personenbezogenen Daten zur Entwicklung der Produkte verwendet werden.

Wer hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten?

Den Zugriff auf Ihre Daten erhalten ausschließlich die vertrauenswürdigen Mitarbeiter von Altaterra Kft. (oder von Unternehmen, die wir mit der Datenverarbeitung beauftragen). Sie verarbeiten die Daten lediglich zum oben genannten Zweck. Altaterra Kft. gibt Ihre personenbezogenen Daten, darunter Ihre E-Mail-Adressen, den Dritten nicht bekannt. Darüber hinaus stellt Altaterra Kft. Ihre erfassten Daten anderen Gesellschaften nicht zur Verfügung.

Die von Ihnen bereitgestellten oder von Altaterra Kft. erhobenen personenbezogenen Daten können einem beliebigen Dritten, Gerichten, Regierungs- und Regulierungsstellen, Strafverfolgungsbehörden sowie sämtlichen anderen Institutionen übergeben werden, falls dies nach den Rechtsvorschriften erforderlich ist.

Kommunikation

Altaterra Kft. wird Ihnen die Marketingnachrichten sowie die Informationen über Dienstleistungen und die Angebote per E-Mails, SMS oder andere entsprechende Kanäle unter Verwendung der von Ihnen bereitgestellten Daten übermitteln.

Löschung personenbezogener Daten und Widerruf der Einwilligung zu ihrer Verarbeitung

Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zum Erhalt der o.g. Nachrichten widerrufen, indem Sie den in der E-Mail angegebenen Link anklicken oder der SMS-Anweisung folgen.

Sie können jederzeit die Information darüber erfordern, welche Daten von Ihnen im Besitz von Altaterra Kft. sind, indem Sie eine E-Mail an die Andresse marketingsupport@altaterra.eu senden.

Darüber hinaus werden Ihre Daten dann gelöscht, wenn sie über 6 Monate nicht genutzt werden oder wenn Ihr Konto inaktiv ist sowie auch dann, wenn die Daten nicht zum Zweck verwendet werden können, zu dem Sie zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung Ihre Einwilligung gegeben haben.

Änderungen vorliegender Datenschutzbestimmungen und Einwilligung zur Datennutzung

Altaterra Kft. darf jederzeit und nach eigenem Ermessen die vorliegenden Datenschutzbestimmungen sowie die Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten ändern oder aktualisieren. Die geänderten Versionen dieser Dokumente finden Sie auf der Internetseite von Altaterra Kft. Diesbezüglich empfiehlt Altaterra Kft., sich auf dem Laufenden mit dem Inhalt der Datenschutzbestimmungen auf der Internetseite der Firma vertraut zu machen.

Kontaktdaten

Bei irgendwelchen Fragen bzgl. der vorliegenden Datenschutzbestimmungen setzen Sie sich mit Altaterra: marketingsupport@altaterra.eu in Verbindung.

Die letzte Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen erfolgte im Januar 2018.

Cookies

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?

En række af vores sider bruger cookies til at huske:

  • dine indstillinger for visning såsom kontrastfarve eller skriftstørrelse
  • om du allerede har svaret på en pop-up-undersøgelse, der beder dig svare på om indholdet var nyttigt eller ej (så du ikke bliver bedt om at svare igen)
  • hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej.

Visse videoklip på vores sider anvender også en cookie for anonymt at indhente statistik om, hvordan du kom frem til siden, og hvilke videoer du har set.

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

Hvordan kontrollerer du cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.

Introduction

Altaterra Kft. respecte et protège le droit de l’utilisateur à la vie privée sur Internet. Altaterra est l’entité responsable de la collecte, du stockage et du traitement des données des utilisateurs. Les données obtenues sont utilisées pour améliorer nos produits et notre site web. Certaines informations sont collectées directement auprès des utilisateurs du site web tandis que d’autres sont collectées automatiquement. Les données personnelles fournies à la société Altaterra Kft seront stockées sur un serveur localisé en Europe et seront traitées conformément à la législation locale.

Objectif du traitement des données personnelles

Les données personnelles fournies à la société Altaterra Kft. et les données collectées par nos sites web seront utilisées pour adapter le site web aux besoins des clients et pour améliorer la communication ainsi que de rendre l’offre plus attrayante dans tous les canaux de contact avec notre société. Les données personnelles peuvent être également utilisées pour développer des produits.

Qui a accès aux données personnelles de l’utilisateur ?

Seuls les employés les plus fiables de la société Altaterra Kft. (ou des entités auxquelles nous confions le traitement des données) puissent avoir accès aux données personnelles de l’utilisateur. Les données ne sont traitées par eux que dans le but précité. La société Altaterra Kft. ne divulguera pas les données personnelles de l’utilisateur, y compris les adresses e-mail à des tiers. En outre, la société Altaterra Kft. ne fournira pas les données personnelles enregistrées de l’utilisateur à d’autres sociétés.

Les données personnelles fournies par l’utilisateur ou collectées par la société Altaterra Kft. peuvent être transférées à des tiers, aux tribunaux, aux organismes gouvernementaux ou réglementaires, aux services répressifs ou à d’autres institutions, si la législation nationale l’impose.

Communication

Altaterra Kft. transmettra aux utilisateurs les messages de marketing ainsi que des informations sur les services et les offres par e-mail, par SMS ou par d’autres canaux appropriés en utilisant les données fournies par l’utilisateur.

Suppression des données personnelle et retrait du consentement l’utilisation

L’utilisateur peut à tout moment retirer son consentement à recevoir les messages ci-dessus en cliquant sur le lien transmis dans l’e-mail ou en suivant les instructions fournies dans le message SMS.

L’utilisateur peut à tout moment demander les informations sur les données personnelles détenues par la société Altaterra Kft. en envoyant un message à l’adresse : marketingsupport@altaterra.eu.

Les données de l’utilisateur seront également supprimées si elles ne sont pas utilisées pendant une période de 6 mois ou si le compte de l’utilisateur n’est pas actif et dans le cas où les données personnelles ne peuvent pas être utilisées aux fins acceptées par l’utilisateur au moment de leur transfert.

Modification de la présente politique de confidentialité et consentement à l’utilisation des données

Altaterra Kft. peut à tout moment, selon sa discrétion modifier ou mettre à jour la présente politique de confidentialité et le consentement à l’utilisation des données personnelles. Les versions modifiées des documents seront publiées sur le site web de la société Altaterra Kft. Compte tenu de ce qui précède, la société Altaterra Kft. vous recommande de lire régulièrement la politique de confidentialité publiée sur le site web de la société.

Contact

Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité, veuillez contacter la société Altaterra : marketingsupport@altaterra.eu

La dernière mise à jour de la politique de confidentialité a eu lieu en janvier 2018.

Bevezetés

Az Altaterra Kft. tiszteletben tartja és védi az Ön adatait. Az Altaterra felelősséggel tartozik az Ön adatainak összegyűjtéséért, tárolásáért és feldolgozásáért. Az adatokat termékeink jobbá tétele érdekében használjuk fel, és olyan adatokat gyűjtünk, amelyek hozzájárulnak honlapunk továbbfejlesztéséhez. Némely adatot közvetlenül Öntől kérünk el, míg más adatok gyűjtése automatikusan történik. Az Ön által az Altaterra Kft. részére megadott adatokat egy európai szerveren fogják tárolni, és a helyi előírásoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra.

Személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön által az Altaterra Kft. részére megadott adatokat és a digitális felületeinken automatikusan gyűjtött adatokat annak érdekében fogjuk felhasználni, hogy alaposabban megismerjük ügyfeleinket, működtessük a megfelelő kommunikációt, valamint ajánlatokat tehessünk valamennyi kapcsolódási ponton keresztül, amelyekkel rendelkezik. Az adatok termékfejlesztéshez is felhasználhatók.

Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?

Kizárólag az Altaterra Kft. megbízható munkavállalóinak (vagy adatfeldolgozóinknak) adunk hozzáférést az Ön személyes adataihoz, hogy az előzőekben említett célokkal összhangban dolgozzák fel az Ön adatait. Az Altaterra Kft. nem fogja megosztani személyes adatait, többek között az e-mail-címét sem semmilyen harmadik féllel. Továbbá az Altaterra Kft. nem ad hozzáférést más vállalatoknak az Ön regisztrált adataihoz.

Az Ön által beküldött vagy az Altaterra Kft. Által begyűjtött személyes adatok bármikor megoszthatók bármely harmadik féllel, bírósággal, kormánytestülettel, törvényhozóval, jogérvényesítő irodával vagy bármely egyéb illetékes hatósággal, amennyiben ezt jogban vagy szabályozásokban foglalt követelmények írják elő.

Kommunikáció

Az Altaterra Kft. marketing- és szolgáltatási üzeneteket és ajánlatokat fog küldeni Önnek e-mailben, SMS-ben vagy más, Ön által megadott elérhetőségen keresztül.

Személyes adatai törlése és a hozzájárulás visszavonása

Ha a továbbiakban már nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni, bármikor leiratkozhat az e-mailben található link segítségével vagy kövesse az SMS-ben kapott utasításokat.

Önnek bármikor jogában áll igényelni annak ismertetését, hogy milyen adatokat tárol Önről az Altaterra Kft., amennyiben elküldi igénylését a marketingsupport@altaterra.eu. címre.

Az Ön adatai akkor is törlésre kerülnek, ha a legutóbbi 6 hónap során nem használta, a profilja inaktív, vagy ha az adatok nem használhatók arra a célra, amelyet elfogadott adatai megadásakor.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a Beleegyezés adatok felhasználásába nyilatkozat módosításai

Az Altaterra Kft. saját belátása szerint időről időre felülvizsgálhatja és frissítheti a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot és a Beleegyezés adatok felhasználásába nyilatkozatot. A módosított változatokat az interneten tesszük közzé. Ezért az Altaterra Kft. javasolja, hogy rendszeresen olvassa Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Kapcsolattartási adatok

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Altaterra-val e-mailben: marketingsupport@altaterra.eu

 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésére utoljára 2018 januárjában került sor.

Introduzione

Altaterra Kft. rispetta e protegge il diritto dell’utente alla privacy su Internet. Altaterra è l’entità responsabile della raccolta, della memorizzazione e del trattamento dei dati personali degli utenti del sito web. I dati ottenuti sono utilizzati da noi per migliorare i nostri prodotti e il nostro sito web. Alcune informazioni sono raccolte direttamente dagli utenti del sito, mentre altre sono raccolte automaticamente. I dati personali forniti alla società Altaterra Kft. saranno memorizzati su un server in Europa e saranno trattati in conformità con le leggi locali.

Scopo del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti alla società Altaterra Kft. e i dati raccolti dai nostri siti web saranno utilizzati per personalizzare il sito web secondo le esigenze dei clienti e per migliorare la comunicazione e per rendere l’offerta più attraente in tutti i canali di contatto con la nostra azienda. I dati personali possono anche essere utilizzati per sviluppare i prodotti.

Chi ha accesso ai tuoi dati personali?

Solo i dipendenti della società Altaterra Kft. (o di entità a cui noi affidiamo il trattamento dei dati) hanno accesso ai dati personali dell’utente. I dati sono trattati unicamente per lo scopo di cui sopra. La società Altaterra Kft. non rileverà i dati personali dell’utente, inclusi gli indirizzi e-mail, ai terzi. Inoltre, la società Altaterra Kft. non fornirà i dati personali registrati dell’utente ad altre società.

I dati personali forniti dall’utente o raccolti dalla società Altaterra Kft. possono essere trasferiti ai terzi, a tribunali, enti governativi e regolatori, autorità incaricate dell’applicazione della legge o altre istituzioni, se richiesto dalla legge.

Comunicazione

Altaterra Kft. trasmetterà agli utenti i messaggi di marketing nonché le informazioni su servizi e offerte tramite e-mail, SMS o altri canali appropriati, utilizzando i dati forniti dall’utente.

Rimozione dei dati personali e ritiro del consenso per il trattamento

L’utente può in qualsiasi momento ritirare il consenso a ricevere i messaggi di cui sopra, cliccando sul collegamento fornito nell’e-mail o seguendo le istruzioni fornite nel messaggio SMS.

L’utente può in qualsiasi momento richiedere informazioni sui dati che sono detenuti dalla società Altaterra Kft., inviando un’e-mail all’indirizzo marketingsupport@altaterra.eu.

I dati personali dell’utente saranno ance rimossi se non vengono utilizzati per un periodo di 6 mesi o se l’account dell’utente non è attivo, o anche se i dati non possono essere utilizzati per lo scopo per il quale l’utente ha dato il suo consenso al momento del loro trasferimento.

Modifiche della presente politica sulla privacy e consenso all’utilizzo dei dati

Altaterra Kft. può in qualsiasi momento e a sua unica discrezione modificare e aggiornare la presente politica sulla privacy e il consenso all’utilizzo dei dati personali. Le versioni aggiornate dei documenti di cui sopra, saranno pubblicate sul sito web della società Altaterra Kft. Per queste ragioni, la società Altaterra Kft. raccomanda di leggere regolarmente la politica sulla privacy pubblicata sul suo sito web.

Contatto

In caso di domande relative alla presente politica sulla privacy si prega di contattare la società Altaterra: marketingsupport@altaterra.eu

L’ultimo aggiornamento di questa politica sulla privacy è stato effettuato nel gennaio 2018.

Inleiding

Altaterra Kft. beschermt en respecteert uw privacy. Altaterra is verantwoordelijk voor het verzamelen, verstoren en verwerken van uw gegevens. Wij gebruiken onze websites om onze producten te verbeteren. Sommige informatie vragen wij u direct, maar andere informatie wordt automatisch verzameld. De persoonlijke gegevens die u aan Altaterra Kft verstrekt worden opgeslagen op een server in Europe en verwerkt in overeenstemming met lokale wetgeving.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u aan Altaterra Kft. verstrekt en de gegevens die op onze digitale platforms worden verzameld, worden gebruikt om ons inzicht van de consument te vergroten en relevante communicatie en aanbiedingen te creëren voor alle contactpunten die u met ons bedrijf hebt. Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor productontwikkeling.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Alleen vertrouwde medewerkers van Altaterra Kft. (of onze gegevensverwerkers) krijgen toegang tot uw persoonlijke gegevens met het doel uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden. Altaterra Kft. zal uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, niet met derden delen. Bovendien geeft Altaterra Kft. geen toegang tot uw geregistreerde gegevens aan andere bedrijven.

De persoonlijke gegevens die door u zijn ingediend of zijn verzameld door Altaterra Kft. kunnen worden gedeeld met derden, een rechtbank, overheidsinstantie, toezichthouder, rechtshandhavingsinstantie of andere bevoegde autoriteit indien zulks is vereist door wettelijke of reglementaire vereist.

Communicatie

Altaterra Kft. zal u marketing- en serviceberichten en aanbiedingen versturen via e-mail, sms of ander relevant kanaal met behulp van de door u verstrekte contactgegevens.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens of intrekking van uw toestemming

Als  u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de link in de e-mail or door de instructies in de sms te volgen.

U hebt te allen tijde het recht om een beschrijving te vragen van de gegevens waarover Altaterra Kft. winkels beschikken door een verzoek te sturen naar marketingsupport@altaterra.eu.

Uw gegevens worden ook verwijderd als deze niet binnen een periode van 6 maanden zijn gebruikt, als uw profiel inactief is geweest of indien de gegevens niet kunnen worden gebruikt voor het doel dat u ten tijde van het verstrekken van uw gegevens hebt aanvaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring en toestemming tot gebruik van gegevens

Altaterra Kft. kan, naar eigen goeddunken, deze privacyverklaring en toestemming tot gebruik van gegevens van tijd tot tijd herzien en bijwerken. Herziene versies zullen op het internet worden geplaatst. Altaterra Kft. raadt u daarom aan om regelmatig ons privacybeleid te lezen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met Altaterra via e-mail: marketingsupport@altaterra.eu

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in januari 2018

Wstęp

Altaterra Kft. szanuje i chroni prawo użytkownika do zachowania prywatności w sieci. Altaterra jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych użytkowników strony. Uzyskane dane wykorzystujemy w celu doskonalenia naszych produktów i strony internetowej. Niektóre informacje pozyskujemy bezpośrednio od użytkowników strony, inne natomiast gromadzone są automatycznie. Dane osobowe udostępniane spółce Altaterra Kft. przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Europie i przetwarzane zgodnie z prawem lokalnym.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniane spółce Altaterra Kft. oraz dane gromadzone przez nasze witryny internetowe wykorzystywane będą na potrzeby dostosowania strony do potrzeb klientów oraz usprawnienia komunikacji i uatrakcyjnienia oferty we wszystkich kanałach kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane w celu rozwoju produktów.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskują jedynie najbardziej zaufani pracownicy Altaterra Kft. (lub podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych). Dane są przez nich przetwarzane wyłącznie w wyżej omówionym celu. Altaterra Kft. nie ujawni danych osobowych użytkownika, w tym adresów e-mail, żadnym stronom trzecim. Dodatkowo, Altaterra Kft. nie udostępni zarejestrowanych danych użytkownika żadnym innym spółkom.

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika lub zgromadzone przez Altaterra Kft. mogą zostać przekazane dowolnej stronie trzeciej, sądom, organom rządowym i regulacyjnym, organom ścigania lub wszelkim innym instytucjom, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa.

Komunikacja

Altaterra Kft. przekazywać będzie użytkownikom wiadomości marketingowe, a także informacje o usługach i oferty za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub innymi odpowiednimi kanałami przy użyciu danych udostępnionych przez użytkownika.

Usunięcie danych osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie ww. wiadomości, klikając w link podany w e-mailu lub postępując zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać podania informacji, jakie dane na jego temat są w posiadaniu Altaterra Kft., wysyłając wiadomość e-mail na adres marketingsupport@altaterra.eu.

Dane użytkownika zostaną usunięte również wówczas, gdy nie będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy lub jeśli konto użytkownika jest nieaktywne, a także wówczas, gdy dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, na który użytkownik wyraził zgodę w momencie ich przekazywania.

Zmiany niniejszej polityki prywatności i zgoda na wykorzystanie danych

Altaterra Kft. może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić lub zaktualizować niniejszą politykę prywatności oraz zgodę na korzystanie z danych osobowych. Zmienione wersje ww. dokumentów zostaną umieszczone na stronie internetowej Altaterra Kft. W związku z powyższym Altaterra Kft. zaleca, by regularnie zapoznawać się z treścią polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej firmy.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Altaterra: marketingsupport@altaterra.eu

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w styczniu 2018 r.

Introducere

Altaterra Kft. respectă și protejează confidențialitatea datelor dumneavoastră. Altaterra este responsabilă pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor dumneavoastră. Informațiile dumneavoastră sunt utilizate pentru îmbunătățirea produselor noastre, iar informațiile colectate de noi sunt cele care ne-ar putea ajuta la îmbunătățirea website-urilor noastre. Unele informații vă sunt solicitate în mod direct, altele sunt colectate în mod automat. Datele cu caracter personal pe care le furnizați către Altaterra Kft. vor fi stocate pe un server în Europa și vor fi prelucrate în conformitate cu legislația locală.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le furnizați către Altaterra Kft. și datele colectate pe platformele noastre digitale vor fi folosite în scopul îmbunătățirii înțelegerii consumatorilor și al comunicării și transmiterii ofertelor relevante în toate punctele de contact pe care le aveți cu compania noastră. Datele pot fi utilizate și pentru dezvoltarea de produse.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Doar angajații de încredere ai Altaterra Kft. (sau operatorii noștri de date cu caracter personal) au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, în vederea prelucrării datelor dumneavoastră în conformitate cu scopurile menționate mai sus. Altaterra Kft. nu va dezvălui terților datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv adresa de e-mail. Mai mult, Altaterra Kft. nu oferă altor companii acces la informațiile dumneavoastră înregistrate.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau colectate de Altaterra Kft. pot fi dezvăluite terților, instanțelor, organismelor guvernamentale, autorităților de reglementare, organelor de poliție sau oricăror alte autorități competente în cazul în care dezvăluirea acestora este supusă prevederilor legale sau de reglementare.

Comunicare

Altaterra Kft. vă va trimite oferte, mesaje de marketing și de servicii prin e-mail, SMS sau alt canal relevant, în baza datelor de contact furnizate de dumneavoastră.

Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și retragerea consimțământului

Dacă nu mai doriți să primiți acest tip de comunicare, vă puteți dezabona în orice moment utilizând link-ul din e-mail sau urmând instrucțiunile din SMS.

Aveți în orice moment dreptul de a solicita o descriere a datelor deținute de Altaterra Kft. cu privire la dumneavoastră printr-o cerere trimisă la marketingsupport@altaterra.eu.

De asemenea, datele dumneavoastră vor fi șterse dacă nu au fost utilizate într-o perioadă de 6 luni, dacă profilul dumneavoastră a fost inactiv sau dacă datele nu pot fi utilizate în scopul pe care l-ați acceptat la momentul la care ne-ați furnizat datele.

Modificarea prezentei Declarații de confidențialitate și de consimțământ privind utilizarea datelor

Altaterra Kft. poate, la propria discreție, să revizuiască și să actualizeze periodic prezenta Declarație de confidențialitate și de consimțământ privind utilizarea datelor. Versiunile revizuite vor fi publicate pe internet. Prin urmare, Altaterra Kft. recomandă citirea Politicii de confidențialitate în mod regulat.

Date de contact

Dacă aveți întrebări privind Politica de confidențialitate, vă rugăm să contactați Altaterra la adresa de e-mail: marketingsupport@altaterra.eu

Prezenta Politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în ianuarie 2018

Continua a leggere

+ 36 99 884 009
CS@ALTATERRA.EU

ALTATERRA LTD
MALOM KÖZ. 1.,
HU-9431 FERTŐD,
HUNGARY

UK +44 (0)20 3970 5080
PL: +48 22 2922378
HU: +36 (99) 884 008

2021 FENSTRO™ E IL FENSTRO™ I LOGHI SONO MARCHI REGISTRATI (USATO SU LICENZA DA ALTATERRA KFT.)

it_ITItaliano